Ceník služeb

Cena za naše služby ja stanovena vždy indi­vi­du­álně na základě kon­krét­ního zadání investora.

Nabíd­kové ceny jsou stanoveny v přiměřené výši, aby bylo dosaženo vzá­jemné spo­ko­je­nosti. Honorář je určen nabíd­kou a násled­nou vzá­jem­nou doho­dou, budete jí tedy dopředu znát.

Před zapo­če­tím prací obvykle poža­du­jeme rezervační platbu ve výši cca 5% z cel­kové ceny za provedenou činnost.

CENÍK:

Všechny ceny, které jsou uvedeny v následující tabulce jsou orientační a vše záleží na vzájemné dohodě.

SlužbaCena v Kč (bez DPH)
Žádost o dotaci z MMR ČR35 000,-
Žádost o dotaci ze SFRB35 000,-
Výběrové řízení40 000,-
Technický dozor investora (cena dle platného ceníku UNIKA)od 45 000,- do 72 000,-
Dokumentace k územnímu řízenído 6 000,-
Dokumentace ke stavebnímu povolení pro RDdo 25 000,-
Dokumentace ke stavebnímu povolení pro BD a pro zadání stavby (pro 8 b.j.)92 000,-
Položkový rozpočet stavby a výkaz výměrdo 15 000,-
Bilanční propočet projektu500,- za jednu variantu
Konfigurace bytů pro bilanční propočetdle rozsahu stavby
Záverečné vyhodnocení stavby pro potřeby MMR ČR5 000,-